Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

System został wprowadzony ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Ustawa o ZSK porządkuje system kwalifikacji w Polsce oraz stwarza podmiotom rynkowym możliwość elastycznego reagowania na  zmieniające się zapotrzebowanie na kwalifikacje w gospodarce.

Od 2017 roku na dokumentach wydawanych przez szkoły, okręgowe komisje egzaminacyjne, izby rzemieślnicze i  uczelnie umieszczany jest znak graficzny informujący o poziomie PRK danej kwalifikacji. Więcej informacji o ZSK  http://www.kwalifikacje.gov.pl/

http://www.kwalifikacje.gov.pl/o-zsk

Znak graficzny Polskiej Ramy Kwalifikacji

Znak graficzny informujący o poziomie kwalifikacji umieszczany od 2017 roku na dyplomach i świadectwach oraz innych dokumentach potwierdzających kwalifikacje włączone do ZSK. Wzory znaków graficznych określone zostały w:

  • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz
  • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz
  • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji – obowiązuje od 1 września 2019 r. –  i są dostępne pod adresem https://www.kwalifikacje.gov.pl/images/downloads/Nowe_Znaki_PRK_/rozporzedzenie.pdf

Tłumaczenia znaków graficznych na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański i łacinę dostępne są pod adresem:  http://www.kwalifikacje.gov.pl/tlumaczenie-znaku-graficznego

Poziomy PRK w znakach graficznych dla kwalifikacje pełnych oznaczane są cyframi rzymskimi, a dla cząstkowych arabskimi.

Wzory znaków graficznych dla kwalifikacji pełnych i cząstkowych

Więcej informacji http://www.kwalifikacje.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji

Przykładowy dokument zawierający znak graficzny Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji

Przykładowy dokument zawierający znak graficzny Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji

Znak graficzny PRK może być umieszczany wyłącznie na dokumentach potwierdzających kwalifikacje włączone do ZSK. Kwalifikacje te ujęte są w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). ZRK jest rejestrem publicznym, dostępnym pod adresem https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Znajdują się tam informacje o wszystkich włączonych do ZSK kwalifikacjach, nadawanych w systemie oświaty, szkolnictwa wyższego, a także poza tymi systemami. W ZRK można znaleźć ważne informacje o wymaganych efektach uczenia się, o sposobie walidacji oraz o instytucjach certyfikujących daną kwalifikację.

Za pośrednictwem ZRK składa się wniosek o:

  • włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK,
  • nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji;
  • wpisanie na listę podmiotów do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewnienia jakości.