Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

System został wprowadzony ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Ustawa o ZSK porządkuje system kwalifikacji w Polsce oraz stwarza podmiotom rynkowym możliwość elastycznego reagowania na  zmieniające się zapotrzebowanie na kwalifikacje w gospodarce.

Od 2017 roku na dokumentach wydawanych przez szkoły, okręgowe komisje egzaminacyjne, izby rzemieślnicze i  uczelnie umieszczany jest znak graficzny informujący o poziomie PRK danej kwalifikacji.

Więcej informacji o ZSK  Strona dotycząca Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Link do publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczącej Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Znak graficzny Polskiej Ramy Kwalifikacji

Znak graficzny informujący o poziomie kwalifikacji jest umieszczany od 2017 roku na dyplomach i świadectwach oraz innych dokumentach potwierdzających kwalifikacje włączone do ZSK.

Wzory znaków graficznych PRK określone zostały w:

  • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji – obowiązuje od 1 września 2019 r. –  i są dostępne pod adresem https://www.kwalifikacje.gov.pl/images/downloads/Nowe_Znaki_PRK_/rozporzedzenie.pdf

Wzory znaków graficznych PRK obowiązujące do 31 sierpnia 2019 r. określone zostały w:*

  • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz
  • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

*Uczelnie wyższe nadające kwalifikacje włączone do ZSK obowiązuje okres przejściowy – w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życia rozporządzenia mogą stosować znaki graficzne PRK według starego jak i nowego wzoru.

Pozostałe podmioty od dnia 1 września 2019 roku zobligowane są do umieszczenia znaków graficznych PRK na dokumentach potwierdzających kwalifikacje włączone do ZSK tylko wg. nowego wzoru.

Więcej informacji Strona zawierająca podstawowe informacje o Polskiej Ramie Kwalifikacji  Z tej strony można pobrać znaki graficzne dla kwalifikacji pełnych i cząstkowych (w formacie .ai, .eps, .pdf) oraz tłumaczenia treści zawartej w znaku graficznym na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański i łacinę.

Poziomy PRK w znakach graficznych dla kwalifikacji pełnych oznaczane są cyframi rzymskimi, a dla cząstkowych arabskimi.

Wzór świadectwa dojrzałości – przykładowy dokument zawierający znak graficzny Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji

Wzór dyplomu zawodowego – przykładowy dokument zawierający znak graficzny Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji

Znak graficzny PRK może być umieszczany wyłącznie na dokumentach potwierdzających kwalifikacje włączone do ZSK. Kwalifikacje te ujęte są w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). ZRK jest rejestrem publicznym.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

W rejestrze znajdują się informacje o wszystkich włączonych do ZSK kwalifikacjach, nadawanych w systemie oświaty, szkolnictwa wyższego, a także poza tymi systemami. W ZRK można znaleźć ważne informacje o wymaganych efektach uczenia się, o sposobie walidacji oraz o instytucjach certyfikujących daną kwalifikację.

kwalifikacje w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

podmioty w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Za pośrednictwem ZRK składa się wniosek o:

  • włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK;
  • nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji;
  • wpisanie na listę podmiotów do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewnienia jakości.

materiały informacyjne i formularze