Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

System został wprowadzony ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Ustawa o ZSK porządkuje system kwalifikacji w Polsce. Stwarza także podmiotom rynkowym możliwość elastycznego reagowania na  zmieniające się zapotrzebowanie na kwalifikacje w gospodarce.

Strona dotycząca Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Link do publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczącej Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Znak graficzny Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK)

Znak graficzny informujący o poziomie kwalifikacji jest umieszczany od 2017 roku na dyplomach i świadectwach oraz innych dokumentach potwierdzających kwalifikacje włączone do ZSK. Kwalifikacje te ujęte są w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). 

Wzory znaków graficznych PRK określone zostały w:

Wzory znaków graficznych PRK obowiązujące do 31 sierpnia 2019 r. określone zostały w:*

  • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz
  • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

*Uczelnie wyższe nadające kwalifikacje włączone do ZSK obowiązuje okres przejściowy – w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życia rozporządzenia mogą stosować znaki graficzne PRK według starego jak i nowego wzoru.

Pozostałe podmioty od dnia 1 września 2019 roku zobligowane są do umieszczenia znaków graficznych PRK na dokumentach potwierdzających kwalifikacje włączone do ZSK tylko wg. nowego wzoru.

 Strona zawierająca podstawowe informacje o Polskiej Ramie Kwalifikacji  Ze strony można pobrać znaki graficzne dla kwalifikacji pełnych i cząstkowych. Znaki graficzne dostępne są w następujących formatach: .ai, .eps, .pdf. Z tej strony można pobrać także tłumaczenia treści zawartej w znaku graficznym na język na angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański i łacinę.

Poziomy PRK w znakach graficznych dla kwalifikacji pełnych oznaczane są cyframi rzymskimi. Natomiast poziomy PRK dla kwalifikacji cząstkowych oznaczane są cyframi arabskimi.

Znak graficzny PRK może być umieszczany wyłącznie na dokumentach potwierdzających kwalifikacje włączone do ZSK. 

Wzór świadectwa dojrzałości – przykładowy dokument zawierający znak graficzny Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji

Wzór dyplomu zawodowego – przykładowy dokument zawierający znak graficzny Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

ZRK jest rejestrem publicznym. W rejestrze znajdują się informacje o wszystkich włączonych do ZSK kwalifikacjach. Są to kwalifikacje nadawane w systemie oświaty, szkolnictwa wyższego, a także poza tymi systemami. W ZRK można znaleźć ważne informacje o wymaganych efektach uczenia się. Informacje dotyczą także sposobów walidacji oraz instytucji certyfikujących daną kwalifikację.

kwalifikacje w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

podmioty w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Za pośrednictwem ZRK składa się wniosek o:

  • włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK;
  • nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji;
  • wpisanie na listę podmiotów do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewnienia jakości.

materiały informacyjne i formularze