Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji

Na mocy uchwały nr 1/2016 Międzyresortowego Zespołu ds. uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, od dnia 1 października 2016 r., Minister Edukacji Narodowej pełni funkcję Punktu Koordynacyjnego ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Zadania Punktu obejmują:

  • odnoszenie poziomów kwalifikacji w ramach krajowych systemów kwalifikacji do poziomów europejskich ram kwalifikacji,
  • zapewnienie stosowania przejrzystej metodyki ustalania odniesień między krajowymi poziomami kwalifikacji a europejskimi ramami kwalifikacji,
  • zapewnianie zainteresowanym stronom dostępu do informacji oraz wytycznych w zakresie tego, w jaki sposób kwalifikacje krajowe odnoszą się do europejskich ram kwalifikacji poprzez krajowe systemy kwalifikacji,
  • wspieranie uczestnictwa wszelkich zainteresowanych stron, w tym, zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką, instytucji szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, partnerów społecznych, sektorów i ekspertów w zakresie porównywania i wykorzystania kwalifikacji na poziomie europejskim.

Zadania te realizuje Wydział Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej (tel. +48 22 34 74 195).