Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to układ odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce. W PRK jest 8 poziomów. Każdy jest opisywany za pomocą ogólnych charakterystyk zakresu i stopnia skomplikowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wymaganych od osób posiadających kwalifikacje danego poziomu.  W PRK uwzględniono charakterystyki typowe dla kwalifikacji nadawanych w kształceniu ogólnym, zawodowym oraz w szkolnictwie wyższym.

PRK a ERK

Polska Rama Kwalifikacji pozwala na odniesienie polskich kwalifikacji do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i poprzez ERK do poziomów kwalifikacji w poszczególnych państwach UE.

Odniesienie poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji do Polskiej Ramy Kwalifikacji. Wskazanie charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego stopnia (uniwersalnych) i drugiego stopnia.
Polska Rama Kwalifikacji – poziomy i struktura.

Więcej informacji o Polskiej Ramie Kwalifikacji

Podstrona Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dotycząca Polskiej Ramy Kwalifikacji

Publikacja Instytutu Badań Edukacyjnych dotycząca Polskiej Ramy Kwalifikacji

Publikacja Instytutu Badań Edukacyjnych Poradnik użytkownika Polskiej Ramy Kwalifikacji

W Polsce wyróżniono kwalifikacje pełne i kwalifikacji cząstkowe.

Kwalifikacje pełne:

na poziomie I Polskiej Ramy Kwalifikacji  potwierdza:

 • świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej,
 • świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia,
 • świadectwo ukończenia sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

na poziomie II Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum ,
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej;

na poziomie III* Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
 1. po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 2. po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

– oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie;*

 • dyplom zawodowy po ukończeniu szkoły I stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie;*
 • świadectwo czeladnicze wydawane po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminów czeladniczego w zawodach, ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach;*
 • świadectwo czeladnicze wydawane po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminu czeladniczego w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3b ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;*

na poziomie IV*  Polskiej Ramy Kwalifikacji  potwierdza:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
 1. po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo
 2. po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

– oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,*

 • dyplom zawodowy:
 1. po ukończeniu technikum albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo
 2. po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

– oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,*

 • świadectwo dojrzałości;

na poziomie V* Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego,
 • dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych,
 • dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 • świadectwo dyplomowanego specjalisty;
 • świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa;
 • ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego,*
 • dyplom zawodowy po ukończeniu szkoły policealnej albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy o systemie oświaty, oraz po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie nauczanym wyłącznie w szkole policealnej*

na poziomie VI Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia;

na poziomie VII Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich;

na poziomie VIII Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • dyplom doktorski.

*możliwe są odstępstwa od danego poziomu PRK – art. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Kwalifikacje cząstkowe:

 • kwalifikacje wyodrębnione w  zawodach ujętych w  klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
 • kwalifikacje potwierdzone dyplomami mistrza oraz te kwalifikacje czeladnicze, które nie są wymienione w ustawie o ZSK w art.8;
 • kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych;
 • kwalifikacje nadawane po ukończeniu innych form kształcenia prowadzonych przez uczelnie, instytuty naukowe PAN i instytuty badawcze;
 • kwalifikacje uregulowane- ustanowione odrębnymi przepisami, których nadawanie odbywa się na zasadach określonych w tych przepisach, z wyłączeniem kwalifikacji nadawanych w systemie oświaty i systemie szkolnictwa wyższego;
 • kwalifikacje rynkowe- nieuregulowane przepisami prawa, których nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej.