Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to układ odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce. W PRK jest 8 poziomów. Każdy jest opisywany za pomocą ogólnych charakterystyk zakresu i stopnia skomplikowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wymaganych od osób posiadających kwalifikacje danego poziomu.  W PRK uwzględniono charakterystyki typowe dla kwalifikacji nadawanych w kształceniu ogólnym, zawodowym oraz w szkolnictwie wyższym.

PRK a ERK

Polska Rama Kwalifikacji pozwala na odniesienie polskich kwalifikacji do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i poprzez ERK do poziomów kwalifikacji w poszczególnych państwach UE.

Odniesienie poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji do Polskiej Ramy Kwalifikacji. Wskazanie charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego stopnia (uniwersalnych) i drugiego stopnia.
Polska Rama Kwalifikacji – poziomy i struktura.

Więcej informacji o Polskiej Ramie Kwalifikacji

Podstrona Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dotycząca Polskiej Ramy Kwalifikacji

Publikacja Instytutu Badań Edukacyjnych dotycząca Polskiej Ramy Kwalifikacji

Publikacja Instytutu Badań Edukacyjnych Poradnik użytkownika Polskiej Ramy Kwalifikacji

W Polsce wyróżniono kwalifikacje pełne i kwalifikacji cząstkowe.

Kwalifikacje pełne:

na poziomie I Polskiej Ramy Kwalifikacji  potwierdza:

 • świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej,
 • świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia,
 • świadectwo ukończenia sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

na poziomie II Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum ,
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej;

na poziomie III* Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
 1. po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 2. po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

– oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie;*

 • dyplom zawodowy po ukończeniu szkoły I stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie;*
 • świadectwo czeladnicze wydawane po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminów czeladniczego w zawodach, ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach;*
 • świadectwo czeladnicze wydawane po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminu czeladniczego w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3b ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;*

na poziomie IV*  Polskiej Ramy Kwalifikacji  potwierdza:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
 1. po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo
 2. po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

– oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,*

 • dyplom zawodowy:
 1. po ukończeniu technikum albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo
 2. po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

– oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,*

 • świadectwo dojrzałości;

na poziomie V* Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego,
 • dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych,
 • dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 • świadectwo dyplomowanego specjalisty;
 • świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa;
 • ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego,*
 • dyplom zawodowy po ukończeniu szkoły policealnej albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy o systemie oświaty, oraz po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie nauczanym wyłącznie w szkole policealnej*

na poziomie VI Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia;

na poziomie VII Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich;

na poziomie VIII Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • dyplom doktorski.

*możliwe są odstępstwa od danego poziomu PRK – art. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Kwalifikacje cząstkowe:

 • kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, o których mowa w art. 4 pkt 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005),
 • kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • kwalifikacje nadawane po ukończeniu innych form kształcenia, o których mowa w art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w  art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2020 r. poz. 1796) i w art. 2 ust. 3 pkt 2  ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 498 oraz z 2023 r. poz. 1672), oraz kursów i szkoleń, o których mowa w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2020 r. poz. 2098 oraz z 2023 r. poz. 1672),
 • kwalifikacje uregulowane – kwalifikacje ustanowione odrębnymi przepisami, których nadawanie odbywa się na zasadach określonych w tych przepisach, z wyłączeniem kwalifikacji nadawanych w systemie oświaty oraz systemie szkolnictwa wyższego i nauki,
 • kwalifikacje sektorowe – kwalifikacje o charakterze zawodowym nieuregulowane odrębnymi przepisami, odpowiadające na potrzeby danej branży lub sektora i uwzględniające ich specyfikę, nadawane przez podmioty prowadzące działalność statutową w obszarze danej branży lub sektora, którym zostało nadane uprawnienie do certyfikowania danej kwalifikacji sektorowej na podstawie art. 41 ust, 1, dla których dokumentem potwierdzającym nadanie kwalifikacji jest certyfikat kwalifikacji sektorowej,
 • kwalifikacje rzemieślnicze – kwalifikacje nadawane przez izby rzemieślnicze po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2020 r. poz. 2159), dla których dokumentami potwierdzającymi nadanie kwalifikacji są dyplomy mistrza i świadectwa czeladnicze,
 • kwalifikacje wolnorynkowe – kwalifikacje nieuregulowane odrębnymi przepisami, odpowiadające na potrzeby społeczne lub potrzeby rynku pracy, nadawane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, którym zostało nadane uprawnienie do certyfikowania danej kwalifikacji wolnorynkowej na podstawie art. 41 ust. 1, dla których dokumentem potwierdzającym nadanie kwalifikacji jest certyfikat kwalifikacji wolnorynkowej.