W Unii Europejskiej

Możliwości uczenia się i zdobywania kwalifikacji w Europie – portal POLTEUS

 https://ec.europa.eu/ploteus/pl/home

https://ec.europa.eu/ploteus/en

Informacje o kursach oraz uczeniu się i kwalifikacjach, w tym w szczególności o:

  1. możliwościach nauki w krajach UE,
  2. ERK i krajowych ramach kwalifikacji ,
  3. walidacji kształcenia nieformalnego i pozaformalnego – rozwój sposobów potwierdzania umiejętności, prowadzących do uzyskania kwalifikacji,
  4. instytucjach w państwach UE udzielających informacji w zakresie możliwości uczenia się,
  5. uczeniu się i studiowaniu za granicą,
  6. programie Erasmus+ i innych,
  7. uznawaniu dyplomów i kwalifikacji w krajach UE.

Mobilność zawodowa w Europie- portal EURES

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

https://ec.europa.eu/esco/portal/home -strona europejskiej klasyfikacji umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów  (ESCO) – narzędzie wspierania mobilności w UE.