Uznawanie zagranicznych dyplomów i świadectw

Uznawanie zagranicznych dyplomów i świadectw w systemie oświaty:

Świadectwa oraz inne dokumenty potwierdzające uzyskanie wykształcenia w zagranicznych systemach oświaty  (na poziomie podstawowym i średnim) mogą być w Polsce uznane:

A. z mocy prawa, czyli bez konieczności opiniowania lub poświadczania przez polskie instytucje lub urzędy

lub

B. przez kuratora oświaty w wyniku postępowania administracyjnego.

A.UZNANIE ŚWIADECTW Z MOCY PRAWA  dotyczy: dokumentów uzyskanych w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectw lub dyplomów ukończenia szkół średnich, świadectw lub dyplomów maturalnych lub innych dokumentów, które:

  • zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa, a jednocześnie
  • uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane.

Dotyczy to dokumentów o wykształceniu wydanych w systemach oświaty następujących państw:

AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIA, BUŁGARIA, CHILE, CHORWACJA, CYPR, CZECHY, DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCJA, GRECJA, HISZPANIA, IRLANDIA, ISLANDIA, IZRAEL, JAPONIA, KANADA, KOREA, LIECHTENSTEIN, LITWA, LUKSEMBURG, ŁOTWA, MALTA, MEKSYK, NIDERLANDY, NIEMCY, NORWEGIA, NOWA ZELANDIA, PORTUGALIA, RUMUNIA, SŁOWACJA, SŁOWENIA, SZWAJCARIA, SZWECJA, TURCJA, USA, WĘGRY, WIELKA BRYTANIA, WŁOCHY.

Ponadto, z mocy prawa uznaje się:

  • Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
  • Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).

B. UZNANIE ŚWIADECTW PRZEZ KURATORA OŚWIATY w wyniku postępowania administracyjnego dotyczy świadectw i dokumentów, które nie są uznawane z mocy prawa.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zalecany jest kontakt z kuratorium oświaty, właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby szkoły lub uczelni.

Uchodźcy lub osoby znajdujące się pod ochroną uzupełniającą na terytorium Polski, a także osoby poszkodowane w wyniku kryzysów humanitarnych, które mają problemy ze skompletowaniem dokumentacji przebiegu kształcenia za granicą, mogą ubiegać się o potwierdzenie wykształcenia przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Adresy kuratorów oświaty znajdują się na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/ministerstwo w zakładce: Instytucje podległe lub nadzorowane przez MEN.

Dalsze informacje na temat zasad uznawania świadectw zagranicznych oraz postępowania prowadzonego przez kuratorów oświaty są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/edukacja/zagranica

Uznawanie zagranicznych dyplomów ukończenia studiów wyższych i stopni naukowych

Informacje dotyczące uznawalności wykształcenia dostępne są na stronie:

https://nawa.gov.pl w zakładce „uznawalność” (po polsku)

https://nawa.gov.pl/en/recognition – in section „recognition” (po angielsku)

https://kwalifikator.nawa.gov.pl