Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej (dotyczy także EOG i Szwajcarii) w celu podjęcia pracy w jednym z państw członkowskich reguluje dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.), wdrożona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) oraz poprzez nowelizacje niektórych ustaw regulujących zawody.

Jeżeli dany zawód jest regulowany osoba, która uzyskała kwalifikacje w innym państwie członkowskim potrzebuje ich oficjalnego uznania. W takim przypadku uznania dokonują właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego. Warunkiem uznania kwalifikacji zawodowych jest posiadanie pełnego prawa wykonywania zawodu w państwie ich uzyskania.

W przypadku zawodów nieregulowanych, zatrudnienie pracownika posiadającego kwalifikacje uzyskane w innym kraju członkowskim UE zależy od pracodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uznawania kwalifikacji zawodowych znajdują się na stronie internetowej ośrodka wsparcia ds. dyrektywy 2005/36/WE pod następującym linkiem: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-kwalifikacji-zawodowych

Baza danych dot. zawodów regulowanych

Europejska Baza Zawodów regulowanych Komisji Europejskiej zawiera informacje na temat zawodów regulowanych w poszczególnych  państwach członkowskich. Link do Bazy:  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/

Zawody regulowane w Polsce:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=23&quid=1&mode=asc&maxRows=*#top