20 stycznia 2017

Rok z systemem kwalifikacji – konferencja z udziałem wiceminister edukacji

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wczoraj wzięła udział w konferencji podsumowującej pierwszy rok wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji podziękowała wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w ciągu minionego roku w pracę na rzecz przygotowania funkcjonowania systemu.

– Stworzono bardzo szeroką platformę współpracy, która przyczyni się do harmonijnego funkcjonowania systemu. Jestem przekonana, że przyniesie on zarówno korzyści dla pracodawców, jak i pracowników chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe – podkreśliła Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN. – Dziękuję za rok wspólnej pracy nad wdrażaniem ZSK. Proszę także o dalszą pracę na rzecz rozwoju systemu i promowania w Polsce kultury doskonalenia wiedzy i umiejętności przez całe życie – dodała wiceminister Teresa Wargocka.

Wiceminister edukacji podkreśliła również, że od terminowego wejścia w życie ustawy o ZSK zależało uruchomienie środków unijnych na kształcenie dorosłych w regionach.

Zintegrowany System Kwalifikacji

15 stycznia minął rok od wejścia w życie ustawy z 22 grudnia 2015 r., która ustanowiła Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK). Jego koordynatorem został Minister Edukacji Narodowej.

ZSK jest narzędziem polityki uczenia się przez całe życie, a jego celem jest zwiększenie dostępności oraz wyższa jakość kwalifikacji możliwych do uzyskania w Polsce. Poprzez przypisanie kwalifikacjom objętym ZSK poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) możliwe będzie wzajemne odniesienie tych kwalifikacji oraz odniesienie ich do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Na wprowadzenie ZSK czekało wiele osób: pracodawcy, związki zawodowe, organizacje branżowe, ale przede wszystkim polscy pracownicy – zarówno ci, którzy pracują w Polsce, jak i ci wyjeżdzający do pracy w krajach Unii Europejskiej. Zintegrowany System Kwalifikacji to bowiem nowe możliwości dla tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie. W tym systemie ważne są konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym. Łatwiej będzie wybrać odpowiedni kurs czy szkolenie, zaplanować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego, potwierdzić dyplomem to, czego nauczyliśmy się w trakcie kariery zawodowej. Pracodawcy uzyskują nowe narzędzia oceny kandydatów na pracowników, planowania zarządzania zespołem, ale również konkurowania na rynku.

Podsumowanie rocznej pracy

15 lipca ubiegłego roku uruchomiony został Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, a wraz z nim portal www.kwalifikacje.gov.pl. ZRK to publiczny rejestr, w którym znajdą się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Jego prowadzenie powierzono Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Od 15 lipca system się nieustannie rozwija: w ZRK znalazły się już kwalifikacje z oświaty i szkolnictwa wyższego, zgłoszono pierwsze kwalifikacje rynkowe, ogłoszono szereg niezbędnych rozporządzeń.

Aby kwalifikacja rynkowa mogła pojawić się w ZRK, musi przejść proces weryfikacji określony w ustawie o ZSK i otrzymać poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Obecność kwalifikacji w ZRK będzie oznaczać, że jej wiarygodność i jakość została potwierdzona przez władze publiczne, a dzięki przypisaniu jej poziomu PRK będzie można ją porównać z Europejską Ramą Kwalifikacji (ERK). Oprócz informacji o kwalifikacjach w ZRK będą gromadzone informacje o instytucjach certyfikujących, odpowiedzialnych za potwierdzanie zdobytych kompetencji.

Minister Edukacji Narodowej powołała również Radę Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – organ opiniodawczo-doradczy obejmujący przedstawicieli rynku pracy (związków zawodowych, pracodawców, organizacji branżowych), a także instytucji edukacyjnych i samorządów, od których zaangażowania zależy, czy system będzie odpowiadał na potrzeby obywateli.

19 stycznia 2016 r. Minister Edukacji Narodowej powierzyła Instytutowi Badań Edukacyjnych realizację projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”. Celem projektu jest m.in. przygotowanie kadr ministerstw do włączania kwalifikacji uregulowanych do systemu, szczegółowe opisy procedur systemu: opisywania kwalifikacji, zapewniania jakości, przeprowadzania walidacji, a także identyfikacja i przygotowanie instytucji mogących pełnić funkcje instytucji certyfikujących lub podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej