Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK)

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to układ odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce. W PRK jest 8 poziomów. Każdy jest opisywany za pomocą ogólnych charakterystyk zakresu i stopnia skomplikowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wymaganych od osób posiadających kwalifikacje danego poziomu.  W PRK uwzględniono charakterystyki typowe dla kwalifikacji nadawanych w kształceniu ogólnym, zawodowym oraz w szkolnictwie wyższym. Polska Rama Kwalifikacji pozwala na odniesienie polskich kwalifikacji do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i poprzez ERK do poziomów kwalifikacji w poszczególnych państwach UE.

Więcej informacji o Polskiej Ramie Kwalifikacji http://www.kwalifikacje.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji

W Polsce wyróżniono kwalifikacje pełne i kwalifikacji cząstkowe.

Kwalifikacje pełne:

na poziomie I Polskiej Ramy Kwalifikacji  potwierdza:

 • świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej,
 • świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia,
 • świadectwo ukończenia sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

na poziomie II Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum ,
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej;

na poziomie III* Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
 1. po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 2. po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,
 • świadectwo czeladnicze wydawane po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3b ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;

na poziomie IV*  Polskiej Ramy Kwalifikacji  potwierdza:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
 1. po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo
 2. po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,
 • dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo dojrzałości;

na poziomie V Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego,
 • dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych,
 • dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

na poziomie VI Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia;

na poziomie VII Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich;

na poziomie VIII Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • dyplom doktorski.

*odstępstwa od poziomu III i IV dla kwalifikacji zawodowych zawarte są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Kwalifikacje cząstkowe:

 • kwalifikacje wyodrębnione w  zawodach ujętych w  klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
 • kwalifikacje potwierdzone dyplomami mistrza oraz te kwalifikacje czeladnicze, które nie są wymienione w ustawie o ZSK w art.8; ƒ
 • kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych; ƒ
 • kwalifikacje nadawane po ukończeniu innych form kształcenia prowadzonych przez uczelnie, instytuty naukowe PAN i instytuty badawcze; ƒ
 • kwalifikacje uregulowane- ustanowione odrębnymi przepisami, których nadawanie odbywa się na zasadach określonych w tych przepisach, z wyłączeniem kwalifikacji nadawanych w systemie oświaty i systemie szkolnictwa wyższego;
 • kwalifikacje rynkowe- nieuregulowane przepisami prawa, których nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej.

Europejska Rama Kwalifikacji (ERK)

„ZALECENIE RADY z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie i uchylające zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”  określa wspólne ramy odniesienia dla kwalifikacji w państwach UE. Ramy te funkcjonują jako instrument przełożenia, dzięki któremu kwalifikacje są bardziej czytelne i łatwiejsze do zrozumienia w różnych państwach i systemach w Europie. Ich główne cele to: promocja mobilności obywateli pomiędzy krajami oraz ułatwianie im uczenia się przez całe życie.

Europejskie Ramy Kwalifikacji to narzędzie, które pomaga w komunikacji i porównywaniu systemów kwalifikacji w Europie. Osiem europejskich poziomów odniesienia opisano w kategoriach efektów uczenia się: wiedzy, umiejętności i kompetencji. Dzięki temu krajowe systemy kwalifikacji, krajowe ramy kwalifikacji (ang. NQF) i kwalifikacje w Europie odniesione są do poziomów ERK. Uczący się, absolwenci, organizatorzy kształcenia i szkolenia, pracodawcy mogą dzięki temu lepiej zrozumieć i porównywać kwalifikacje nadawane w różnych krajach i różnych systemach kształcenia i szkolenia.

Pełen tekst zalecenia https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/pl.pdf