Informacje dla pracodawców

Na dokumentach potwierdzających nadanie kwalifikacji pełnych i cząstkowych wydawanych w Polsce umieszczony może być znak graficzny informujący o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Wzory znaków graficznych dla kwalifikacji pełnej i cząstkowej informujące o poziomie PRK i odniesieniu do europejskich ram kwalifikacji

Przykładowy dokument zawierający znak graficzny informujący o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji

Przykładowy dokument zawierający znak graficzny informujący o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji

Dokumenty potwierdzające nadanie kwalifikacji pełnej na poziomie 1-8 PRK wskazane zostały w art. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Posiadanie kwalifikacji pełnej oznacza, że dana osoba posiada odpowiedni poziom wykształcenia ogólnego a w przypadku dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe- odpowiedni poziom wykształcenia ogólnego oraz wymagane dla danego zawodu umiejętności zawodowe.

Natomiast, posiadanie kwalifikacji cząstkowej odnosi się wyłącznie do kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Więcej informacji o kwalifikacjach pełnych i cząstkowych

 

W przypadku krajowego lub zagranicznego dokumentu potwierdzającego kwalifikację, na którym widnieje informacja o poziomie tej kwalifikacji ustalonym w odniesieniu do krajowej ramy kwalifikacji danego państwa UE albo w odniesieniu bezpośrednio do Europejskiej Ramy Kwalifikacji, łatwiej można ocenić przygotowanie kandydata do pracy.

Warto podkreślić, że zgodnie z zasadami systemu opartego na ramie kwalifikacji, poziom przypisany kwalifikacji powiązany jest także z oceną zdolności osoby legitymującej się daną kwalifikacją do podejmowania samodzielnych działań i odpowiedzialności za nie.

Więcej informacji

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia spotu i animacji dotyczących ram kwalifikacji.