Informacje dla pracodawców

Na dokumentach wydawanych w Polsce umieszczony może być znak graficzny PRK dla kwalifikacji pełnej lub cząstkowej. Posiadanie kwalifikacji pełnej oznacza, że dana osoba posiada odpowiedni poziom wykształcenia ogólnego a w przypadku dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe- odpowiedni poziom wykształcenia ogólnego oraz wymagane dla danego zawodu umiejętności zawodowe. Natomiast, posiadanie kwalifikacji cząstkowej odnosi się wyłącznie do kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

W przypadku krajowego lub zagranicznego dokumentu potwierdzającego kwalifikację, na którym widnieje informacja o poziomie tej kwalifikacji ustalonym w odniesieniu do krajowej ramy kwalifikacji danego państwa UE albo w odniesieniu bezpośrednio do Europejskiej Ramy Kwalifikacji, łatwiej można ocenić przygotowanie kandydata do pracy. Warto podkreślić, że zgodnie z zasadami systemu opartego na ramie kwalifikacji, poziom przypisany kwalifikacji powiązany jest także z oceną zdolności osoby legitymującej się daną kwalifikacją do podejmowania samodzielnych działań i odpowiedzialności za nie.