Znak graficzny Polskiej Ramy Kwalifikacji

Znak graficzny informujący o poziomie kwalifikacji umieszczany od 2017 roku na dyplomach i świadectwach oraz innych dokumentach potwierdzających kwalifikacje włączone do ZSK. Wzory znaków graficznych określone zostały w:

  • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz
  • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

i są dostępne pod adresem http://www.kwalifikacje.gov.pl/aktualnosci/267-znak-prk-z-przezroczystym-tlem

Tłumaczenia znaków graficznych na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański i łacinę dostępne są pod adresem:  http://www.kwalifikacje.gov.pl/tlumaczenie-znaku-graficznego

Poziomy PRK w znakach graficznych dla kwalifikacje pełnych oznaczane są cyframi rzymskimi, a dla cząstkowych arabskimi.

Przykładowe dokumenty zawierające znak graficzny Polskiej Ramy Kwalifikacji (załącznik)

Znak graficzny PRK może być umieszczany wyłącznie na dokumentach potwierdzających kwalifikacje włączone do ZSK. Kwalifikacje te ujęte są w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). ZRK jest rejestrem publicznym, dostępnym pod adresem https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Znajdują się tam informacje o wszystkich włączonych do ZSK kwalifikacjach, nadawanych w systemie oświaty, szkolnictwa wyższego, a także poza tymi systemami. W ZRK można znaleźć ważne informacje o wymaganych efektach uczenia się, o sposobie walidacji oraz o instytucjach certyfikujących daną kwalifikację.

Za pośrednictwem ZRK składa się wniosek o:

– włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK,

– nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji;

– wpisanie na listę podmiotów do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewnienia jakości.